ข่าวและประกาศ

การขอรับ Username และ Password

 
 
Picture of Edtech arit
การขอรับ Username และ Password
by Edtech arit - Tuesday, 31 January 2017, 11:53 AM
 
อาจารย์ท่านใดต้องการจัดการเรียนการสอนผ่าน DRU e-Learning
สามารถติดต่อขอรับ Username และ Password
ได้ที่ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11