การวัด ความแม่นยำ ความเที่ยง ระบบหน่วย ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงานกล  กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมและการดล สมดุลและสภาพยืดหยุ่น พื้นฐานอุณหพลศาสตร์ คลื่นกล กลศาสตร์ของไหล

       Measurements; accuracy; precision; unit system; scalar quantity and vector quantity; motion in one dimension and two dimensions;  Newton’s law of motion; work and mechanical energy;  conservation of energy; momentum and Impulse; equilibrium and elasticity;   fundamental thermodynamics; mechanic waves; fluid mechanics. 

              


คำอธิบายรายวิชา

   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์ 2 (ไม่น้อยกว่า 8 ปฏิบัติการ)

   Experiment corresponding with physics 2 (at least 8 experiment).


คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์ 1 (ไม่น้อยกว่า 8 ปฏิบัติการ)

                 Experiment corresponding with physics 1 (at least 8 experiments).


คำอธิบายรายวิชา

          ระบบหน่วย เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ งาน

กำลัง พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย ความหนาแน่น หลักของอาร์คีเมเดส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ความร้อน

ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี และการประยุกต์ พร้อมทั้งจัดให้มีปฏิบัติการทดลองในบางส่วน

ที่เหมาะสม

          System of units; vectors, an object motion; momentum; Newton’s laws of motion; moment; work, power, energy; simple machine; density, the principle of Archimedes; basic concepts of heat, electricity, electromagnetism radioactivity and applications; some section include laboratory experiment.                


คำอธิบายรายวิชา

การวัดและความแม่น  สเกลาร์และเวกเตอร์  การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่  แรงและผลของแรง งาน กำลัง และพลังงาน  การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณ์ความร้อน อุณหพลศาสตร์ ในบางหัวข้อจัดให้มีปฏิบัติการทดลองตามความเหมาะสม (อย่างน้อย 6 การทดลอง)

                  Measurement and accuracy;  scalar and vector;  motion in any various;  momentum and law of motion;  force and resultant of force;  work,  power and energy;  harmonic motion,  wave motion,  mechanical wave; properties of matter; thermal phenomena, thermodynamics; some section include laboratory experiment. (at least 6 experiments).


คำอธิบายรายวิชา

การวัดและความคลาดเคลื่อน หน่วย เวกเตอร์ จลนศาสตร์ของการเคลื่อนที่เชิงเส้น กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  งาน  กำลัง พลังงาน โมเมนตัม สมบัติของสสาร สภาพยืดหยุ่นและสภาพพลาสติก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า ของไหล ความร้อน อุณหพลศาสตร์  โครงสร้างอะตอมและนิวเคลียส พร้อมทั้งจัดให้มีปฏิบัติการทดลองในบางส่วนที่เหมาะสม

            Measurement and errors, unit, vector, kinematics of linear motion, Newton’s laws of motion, work, power, energy, momentum, properties of matter, elasticity and plasticity, basic concepts of electricity, fluids, heat, thermodynamics, atomic structure and nucleus, some section include laboratory experiment.         


คำอธิบายรายวิชา

ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม  กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์  แรงโลเร็นตซ์  สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นกล  แสงเชิงเรขาคณิต  สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพ โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายของนิวเคลียส  พร้อมทั้งจัดให้มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

       Electric charge, Coulomb’s law, electric field; Gauss’s law, electric field; electric current, Ohm’s law, Kirchhoff’s law; Lorentz force; magnetic field due to a current; induced electromotive force; magnetic materials; electromagnetic oscillation; mechanical wave; geometric optics;  the spectrum of electromagnetic wave; relativity theory; atomic structure; radioactivity, nucleus and nuclear decay; some section include laboratory experiment (at least 6 experiments).