โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ google app for education
จัดขึ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มีนาคม 2560