กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานของโลกยุคปัจจุบันที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม

           Scientific process; practical applications of scientific knowledge and technology to enhance health through the enlargement of life quality ; impacts of scientific and technology progression in term of the energy of today’s world on environment, society, politics and culture.  


     คำอธิบายรายวิชา
            ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  วิธีแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต   ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านพลังงาน และสถานการณ์พลังงานของโลกในปัจจุบันที่มีต่อมนุษย์  สภาพแวดล้อม  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม

           Scientific skills and process;  methods of scientific inquiry;  enhancing good attitude  towards  science;  application of scientific knowledge and technology which affects on quality of life;  impacts of scientific progression in energy and the situation of world energy on human life, environment, society, politics and culture.