ช่องทางสำหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมการผลิตสื่อ e-Learning ด้วย moodle ใช้ฝึกสร้างรายวิชา ไม่ใด้นำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนจริง
ความรู้เกี่ยวกับการผลิต e-Learning ด้วยโปรแกรม moodle