ช่องทางสำหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมการผลิตสื่อ e-Learning ด้วย moodle ใช้ฝึกสร้างรายวิชา ไม่ใด้นำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนจริง

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนรู้คำศัพท์เทคนิค เน็ตเวิอร์ค การเขียนโปรแกรม และอื่นๆอีกมากมาย 

การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ด้วยภาษา PHP เบื้องต้น

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ความรู้เกี่ยวกับการผลิต e-Learning ด้วยโปรแกรม moodle