การแนะนำและสาธิตการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องเรียน เช่น การเชื่อมต่อ Notebook กับโปรเจคเตอร์ ทั้งแบบใช้สายสัญญาณภาพ (VGA) และ เชื่อมต่อด้วย Wireless เป็นต้น

คำชี้แจงเบื้องต้นในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน

คำแนะนำเกี่ยวกับโต๊ะวางอุปกรณ์การสอนในห้องเรียน

คำแนะนำในการใช้ไมโครโฟนเชื่อมต่อกับโต๊ะวางอุปกรณ์การสอนในห้องเรียน

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย (LCD Projector) กับ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย (LCD Projector) กับ Notebook

คำแนะนำในการสลับการแสดงผลระหว่าง Notebook กับ Visualizer

คำแนะนำในการปิดโสตทัศนูปกรณ์ที่ถูกวิธี เพื่อช่วยรักษาอายุการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์