วีดิทัศน์บันทึกการอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม open source ต่างๆ ในการจัดทำและนำเสนอคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย วิทยากร อาจารย์ภาณุภณ  พสุชัยสกุล
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 9 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานผู้อำนวยการ
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
งานฝ่ายหอสมุดและสารสนเทศ
- การทำหนังสือออกให้บริการ
- การ Catalog ทรัพยากรสารสนเทศ
- การซ่อมหนังสือ
- งานบริการยืม-คืนหนังสือ
- งานลงทะเบียนภาพยนตร์
- การให้บริการภาพยนตร์
- การให้บริการวารสาร
- การสแกนวิทยานิพนธ์และการลงวิทยานิพนธ์ใน IR-Web
- การ Upload ข้อมูลส่ง สกอ.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
งานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- คู่มือปฏิบัติการโปรแกรมระบบโมบายเว็บไซต์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
งานฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- งาน e-Learning