ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของEdtech arit
การขอรับ Username และ Password
โดย Edtech arit - อังคาร, 31 มกราคม 2017, 11:53AM
 
อาจารย์ท่านใดต้องการจัดการเรียนการสอนผ่าน DRU e-Learning
สามารถติดต่อขอรับ Username และ Password
ได้ที่ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11
 
รูปภาพของEdtech arit
โครงการ DRU e-Learning
โดย Edtech arit - เสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2016, 2:57PM
 
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีบริการ DRU e-Learning
เพื่อให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ต้องการผลิตสื่อ e-Learning
สามารถสอบถามและขอรับคำปรึกษาได้ที่
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11 โทร 2112
ทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(45 คำ)
 

ข้าม ประเภทของรายวิชา